Hassing Film- & Drone Producties
Films en Foto's vanuit een bijzonder perspectief!

Op Film- & Drone Producties zijn diverse varianten mogelijk. Daarom is het ook van belang om heldere afspraken te maken.

De duur en prijs van een videoproductie hangt onder meer af van het aantal filmmomenten, de diverse locaties waar gefilmd gaat worden, met hoeveel camera's er gefilmd gaat worden, de kosten die de muziek met zich meebrengt, de kosten van voice over, maar natuurlijk ook de wijze waarop een script geschreven wordt en welke personen er in de film zullen meespelen.

Wij vinden het waardevol om duidelijke afspraken te maken, zodat beide partijen weten wat er van elkaar wordt verwacht en welke (tegen)prestaties er geleverd dienen te worden. Daarom zijn op alle producties de algemene voorwaarden die hieronder nader zijn omschreven van toepassing.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Offerte

Hassing Film- & Drone Producties stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Hassing Film- en Drone Producties bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Wanneer de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, zal er door beide partijen een overeenkomst van opdracht worden ondertekend.

Reis en verblijf

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. Hassing filmproducties hanteert een vergoeding van € 0,19 per gereden km. Tenzij hier in de offerte van is afgeweken.

Muziek

Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tevens kan worden overeengekomen om rechtenvrije (kosteloze) muziek te gebruiken bij de productie.

Voice-over

Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen niet onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij hier in de offerte van is afgeweken.

Auteursrecht

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Hassing filmproducties. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Hassing Film- & Drone Producties de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

Op alle producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Hassing Film- & Drone Producties. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Hassing Drone Producties.

Betalingscondities

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek aan specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Na ondertekening van de overeenkomst van opdracht dient binnen veertien dagen een aanbetaling te worden gedaan van 25%. Het resterende bedrag dient te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Deze wordt ingediend met de oplevering van de film.

Aansprakelijkheid

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde zijn wij nimmer verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen. Tenzij er sprake is van opzet onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk, houdt met de middelen rechtens aan te tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.